Het tabblad ‘Transacties’

De pagina ‘Verwerkte Batches’

De pagina ‘Verwerkte Batches’ geeft de batch(es) weer die voor een bepaalde handelaar of groep/subgroep van handelaars is ingediend binnen een geselecteerd bereik van boekingsdata. Het datumbereik is beperkt tot 31 dagen om ervoor te zorgen dat de prestaties consistent zijn. Opzoekingen op een specifiek batchnummer zijn eveneens toegelaten.

A32-NL.PNG

Veld Beschrijving
Batchdatum De datum die de handelaar (of instelling) heeft toegewezen aan de batch wanneer deze werd doorgestuurd naar OmniPay. Deze datum wordt doorgaans overgenomen van een ‘batch header record’ in het ingediende transactiebestand en het veld wordt ingevuld met de.
Boekdatum De interne boekingsdatum van OmniPay waarop de batch wordt verwerkt.
Batchnummer Het batchnummer dat wordt toegewezen door de indiener van de transactie. De batchnummers moeten niet uniek zijn (veel handelaars gebruiken hetzelfde batchnummer voor alle batches).
Betaal automaatnr. De terminal-ID van het kassasysteem dat de batch heeft geproduceerd (indien opgenomen in het ingediende transactiebestand).
Beschrijving Een tekstbeschrijving van het transactietype. De twee meest voorkomende waarden zijn ‘Misc. DR transaction’ voor aankopen en ‘Misc. CR transaction’ voor terugbetalingen.
Aantal Items Het aantal transacties in de batch.
Bedrag Totaal De totale (netto)waarde van de batch.
Batchdetails ‘Zie Batch’ is een hyperlink naar de pagina ‘Processed Batch Detail’ die de individuele transacties in de batch weergeven. Batch Less MSC Amount Het totale nettobedrag van de transactie. Deze waarde is ook een hyperlink voor de pagina ‘Batch Transaction Fees’.

 

De pagina ‘Uitgestelde Transacties’

De pagina ‘Uitgestelde Transacties’ geeft transacties voor een handelaar weer die werden ingediend en verwerkt maar die niet zijn geslaagd voor validatiecontroles en dus niet zijn geboekt op de rekening van de handelaar. Het datumbereik is beperkt tot 31 dagen.

A33-NL.jpg

Veld Beschrijving
Verwerkingsdatum Boekingsdatum in OmniPay.
Batchdatum Datum doorgestuurd in batch header.
Systeem Datum Transactiedatum.
Batchnummer Batchnummer doorgestuurd door handelaar.
Trans Ref. Transactiereferentie doorgestuurd door handelaar.
Kaartnr. Nummer kaarthouder.
Type Transactietype
Munt Transactiemunt.
Bedrag Transactiebedrag.
Reden afwijzing Beschrijving verwerpingsreden. Bij een geweigerde transactie die vervolgens opnieuw wordt verwerkt, blijft de transactie verschijnen op de pagina ‘Suspense Transactions’ maar wordt de verwerpingsreden opnieuw verwerkt.

 

De pagina ‘Verwekrte Transacties’

De pagina ‘Verwekrte Transacties’ gedraagt zich als een combinatie van de pagina’s ‘Verwekrte Batches’ en ‘Processed Batch Detail’. U kunt de pagina ‘Verwerkte Transactions’ gebruiken om alle verwerkte transacties weer te geven voor alle handelaars binnen een groep van handelaars of voor een bepaalde handelaar. Ook is het mogelijk de zoekopdracht te beperken tot een bepaald kaartnummer, een transactietype, het referentienummer van de acquirer, een autorisatiecode, een transactieland, een transactiemunt, de Fee Program Indicator van een kaartnetwerk, een batchnummer, een bereik van het transactiebedrag en een opgegeven bereik voor de boekingsdatum. De pagina ‘Verwerkte Transacties’ ordent de resultaten altijd volgens: Handelaarsnummer en boekingsdatum. Het verslag kan tot honderd transacties per dag weergeven (bladeren).

A34-NL.jpg

 

Zoekvelden bij verwerkte transacties

Veld Beschrijving
Kaartnr. Gebruikt om de resultaten tot een specifiek kaartnummer te beperken.
Type Dit keuzemenu bevat alle soorten verrekeningstransacties die in het OmniPay-platform worden ondersteund, plus een optie Alle (standaard). De vermelde opties kunnen desgewenst per instelling worden beperkt.
Acquirer BIN/ICA Dit keuzemenu bevat alle Visa primary BINs, MasterCard member IDs (ICA) en JCB Licensee Ids van de instelling, evenals de optie ‘All’ (standaard).
Koper Ref Wordt gebruikt als de resultaten moeten worden beperkt tot een specifiek referentienummer van de verwerver.
Naam verkoper De naam van de handelaar weergegeven in de vrijgegeven transactie. Dit zoekveld ondersteunt zoeken met een wildcard (bv. voer ‘*Coffee’ in om transacties te zoeken van handelaars waarvan de naam eindigt met ‘Coffee’). De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig. Laat het veld leeg om alle transacties te zien, onafhankelijk van de klantnaam.
Interne rekening This search field refers to the data submitted in the 80 byte record Detail Addendum Record C (<C) field Internal Merchant Account. Leave the field blank to list all transactions independent of the internal merchant account.
Autorisatiecode Wordt gebruikt om de resultaten tot een specifieke autorisatiecode te beperken. De autorisatiecode moet worden ingevoerd in combinatie met het kaartnummer en/of het referentienummer van de acquirer.
Transactie Land Dit keuzemenu somt alle landen op, plus de optie ‘All’ (standaard).
 FPI ‘Fee Program Indicator’ van het kaartnetwerk (3 alfanumerieke karakters). De FPI voor vrijgegeven transacties wordt ook weergegeven op de pagina ‘Clearing Level Summary’.
Batchnummer Het batchnummer dat wordt toegewezen door de gebruiker die de transactie heeft ingediend.
Transactie munt Gebruikt om de transacties te beperken tot een enkele munteenheid (de optie ‘All’ is eveneens beschikbaar).
Trans. Bedr – From Gebruikt om de transacties te beperken tot een bepaald bedragbereik.
Boekdatum – van De zoekopdracht kan worden uitgevoerd voor een reeks boekingsdata. Er moet een datumbereik worden ingevoerd. Het datumbereik is beperkt tot een dag voor alle handelaars of zeven dagen voor een specifieke handelaar.

 

Velden op de pagina ‘Verwerkte Transacties’

Veld Beschrijving
Merchant ID Het externe handelaarsnummer. De hyperlink leidt naar de pagina ‘Merchant Details’.
Batchnummer Het batchnummer dat wordt toegewezen door de indiener van de transactie. De batchnummers moeten niet uniek zijn (veel handelaars gebruiken hetzelfde batchnummer voor alle batches). Het batchnummer wordt weergegeven als een hyperlink: Voor de eerste transactie in elke batch en voor de eerste transactie op elke pagina. Door op de hyperlink te klikken, gaat u naar de pagina ‘Processed Batch Detail’ die de individuele transacties in de batch weergeeft.
Transactiedatum De transactiedatum opgegeven door de indiener van de transactie. Dit is normaal de datum van de transactie in het verkooppunt.
Boekdatum Boekingsdatum in de instelling.
Type Transactietype. Normaal ofwel aankoop ofwel terugbetaling (Credit).
Kaartnr. Kaartnummer.
Status Transactiestatus. Mogelijke waarden zijn onder meer:
  • Cleared: De transactie is opgenomen in een uitgaand vrijgavebestand naar het kaartsysteem (MasterCard of Visa). Dit is het normale geval.
  • Processed: De transactie is succesvol opgenomen in de OmniPay-database maar is nog niet opgenomen in een uitgaand vrijgavebestand.
  • Reprocessed: De transactie heeft aanvankelijk een errorstatus gekregen (bv. ‘Invalid Client Number’) bij de eerste invoer maar is sindsdien gecorrigeerd, OF, de transactie is getransfereerd naar een andere account.

De status kan ook een errorstatus zijn zoals ‘Service Not Assigned’ die op een probleem met de transactie zelf of een probleem met de configuratie van de aanverwante handelaar duidt.

Trans. Val. De munt van de transactie in het verkooppunt.
Trans Bedrag Het transactiebedrag in het verkooppunt, uitgedrukt in de transactiemunt.
Rek. Valuta De munt van de rekening waarop de waarde van de transactie wordt geboekt. Niet noodzakelijk dezelfde als de transactiemunt.
Rek. Bedrag bruto De brutowaarde van de transactie, voor aftrek van de kosten, uitgedrukt in de munteenheid van de rekening.
Kosten Berekend als as ‘Acct Amount Gross’ min ‘Acct. Amount Net’.
Rek. Bedrag netto De nettowaarde van de transactie, na aftrek van de kosten, uitgedrukt in de munteenheid van de rekening. Dit is het bedrag dat aan de handelaar wordt betaald voor de transactie.
Capture Methode De registratiemethode voor de transactiegegevens, bv. pin ingetoetst, magneetstrip, chip, enz.
Intern batchnr. Een intern referentienummer van OmniPay (bonnummer) voor de batch. Weergegeven as hyperlink wanneer het veld ‘Batch No.’ een hyperlink is. Door op de hyperlink te klikken, gaat u naar de pagina ‘Processed Batch Detail’.
Trans Ref De transactiereferentie van de handelaar.
ARN Het referentienummer van de acquirer.
Aut. Code De code autorisatie .
Naam verkoper De naam van de handelaar weergegeven in de vrijgegeven transactie.
Transactie Land Het land van de handelaar weergegeven in de vrijgegeven transactie.
Acquirer BIN/ICA Visa BIN of MasterCard ICA waaronder de transactie werd geïnd.
Transactie gebied Kaartnetwerkregio van de transactie.
FPI ‘Fee Program Indicator’ van het kaartnetwerk.
Vervaldatum Vervaldatum van de kaart.
Interne rekening Dit zoekveld verwijst naar de gegevens doorgestuurd in het 80 bytes tellende verslag Detail
Additional Charges Hyperlink naar de pagina Posted Transaction Charges.

 

De pagina ‘Custom Data Search’

De pagina ‘Custom Data Search’ geeft transacties weer die betrekking hebben op een bepaald item of specifieke gegevens die werden ontvangen in een 80 byte-bestand voor een bepaalde handelaar.

A35-NL.jpg

Veld Beschrijving
Custom Data De specifieke gegevens die zijn ingevoerd bij de transacties in het 80 byte-bestand.
ARN Het referentienummer van de acquirer (‘Acquirer Reference Number’), zoals toegewezen door het boekhoudsysteem voor handelaars van OmniPay.
Merchant ID Het interne handelsnummer.
Kaartnr. Het nummer van de kaarthouder.
Boekdatum De datum waarop de transactie werd geboekt.
Transactiebron Het kanaal waarlangs de transactie werd ontvangen.
Transactiebestemming Het kanaal waarlangs de transactie werd verzonden.
Transactie catgeorie De categorie van de transactie.
Tran Type Het type van de transactie.
Rekening Type Het type van de rekening waarop de transactie wordt geboekt.
Trans bedr. The bedrag van de transactie in de transactiemunt.
Trans val. De muntcode van de transactiemunt.
Rek. Bedrag Het bedrag van de transactie in de transactiemunt.
Rek. valuta De muntcode van de rekeningmunt.
Slip Nr. Het nummer van de transactiebon toegewezen door het boekhoudsysteem voor handelaars van OmniPay. Dit is ook een link naar de pagina ‘Transaction Detail’.
Transactiereferentie De transactiereferentie van de handelaar.

 

De pagina ‘Summary of Fees per Scheme Category’

De pagina ‘Summary of Fees per Scheme Category’ vat de kosten per categorie, servicetype en rekeningmunt weer. Standaard geeft de pagina een overzicht van de transactiekosten die aan handelaars in rekening worden gebracht voor de boekingsdatum in kwestie en alle munteenheden van betalingen.

A36-NL.jpg

Veld Beschrijving
Scheme Category De transacties worden toegewezen aan een bepaalde categorie van het kaartsysteem op basis van het merk van de kaart.
Service Type Het servicetype van de kaart wordt overgenomen van de commissiekosten die op de transactie van toepassing zijn.
Munt De munteenheid van de rekening waarop de transactie wordt geboekt die aan de vergoeding is gekoppeld. Voor de meeste transacties zal dit de munt van de retailbetalingsaccount zijn.
Het totale brutobedrag van de aankooptransactie in de opgegeven munteenheid. Het totale brutobedrag van de aankooptransactie in de opgegeven Munt.
Aankopen Count Het totale aantal aankooptransacties.
Aankopen Fees

Het overzicht van de transactiekosten in rekening gebracht voor de transactie. De bedragen worden weergegeven in de munteenheid van de rekening waarop de transactie wordt geboekt. De opgenomen kostentypes zijn:

Commissie, Vergoeding per transactie, Evaluatie en Delta meerkost.

Average Transaction Charge De kolom ‘Purchases Fees’ gedeeld door ‘Purchases Count’, afgerond volgens het aantal decimalen van de munt.
Teruggaven Bedrag Het totale brutobedrag van de transactie in de opgegeven munteenheid voor terugbetalingen, cashvoorschotten, wisselbetalingen, unieke transacties en overdracht van geld van de kaarthouder.
Teruggaven Count Het totale aantal transacties overwogen in de kolom ‘Refunds Amount’.
Teruggaven Fees Het overzicht van de transactiekosten in rekening gebracht voor de transactie. De bedragen worden weergegeven in de munteenheid van de rekening waarop de transactie wordt geboekt. De opgenomen kostentypes zijn: Commissie, Vergoeding per transactie, Evaluatie en Delta meerkost.
Teruggaven Average Transaction Charge De kolom ‘Refunds Fees’ gedeeld door ‘Refunds Count’, afgerond volgens het aantal decimalen van de munt.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in